Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαστικών

Η ΟΜΑΕ προσκαλεί κατασκευαστές ελαστικών XCCrosscar, μέσω των νομικών ή φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν στην Ελλάδα, σε διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών XCCrosscar που θα χρησιμοποιηθούν στους αγώνες των EKO Racing Dirt Games 2019 και 2020.

Τα ελαστικά που θα επιλεγούν θα χρησιμοποιηθούν κατά αποκλειστικότητα από όλους τους αγωνιζομένους των κατηγοριών 600 κ.εκ και 750 κ.εκ. σε όλους τους αγώνες EKO Racing Dirt Games για το έτος 2019 και 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία της ΟΜΑΕ που βρίσκονται στη διεύθυνση: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών -ΟΑΚΑ, Ποδηλατοδρόμιο (Α΄ Επίπεδο), Λ. Κηφισίας 37 -15123 Μαρούσι, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28/1/2019 και ώρα 16:00. Πέρα από αυτή την ημερομηνία και ώρα, καμία προσφορά δε θα γίνει δεκτή.

Οι προσφορές πρέπει να φέρουν με ευκρίνεια πάνω τους την επωνυμία του νομικού ή φυσικού προσώπου που τις καταθέτει, τη διεύθυνση της έδρας του καθώς και την ένδειξη ‘’Προσφορά για το Διαγωνισμό Ελαστικών EKO Racing Dirt Games 2019-2020’’.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 165x70 - 10
Διαστάσεις πίσω ελαστικών 225/40 - 10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• Οι προσφορές θα πρέπει ανά κατηγορία να έχουν μια τιμή που θα αναφέρεται σε σετ ελαστικών (δυο μπροστά και δυο πίσω ελαστικά), μια τιμή για μεμονωμένο μπροστά ελαστικό και μια τιμή για μεμονωμένο πίσω ελαστικό
• Οι τιμές θα πρέπει να είναι τελικές, δηλαδή να συμπεριλαμβάνουν κάθε είδους φόρους, τέλη, ΦΠΑ, μεταφορικά, δασμούς εισαγωγής και οποιαδήποτε άλλη πιθανή επιβάρυνση
• Οι τιμές θα αναφέρονται για αγορά των ελαστικών από αγωνιζόμενους στον τόπο τέλεσης του αγώνα. Εκτός αγωνιστικών διοργανώσεων και στην έδρα του προμηθευτή και με την ίδια τιμή
• Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να σχετίσουν τις προσφερόμενες τιμές με οποιασδήποτε μορφής προϋπόθεση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• Η 3μελής επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού θα οριστεί από το ΔΣ της ΟΜΑΕ.
• Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή αξιολόγησης της ΟΜΑΕ αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους
• Οι προσφορές δε θα αξιολογηθούν αποκλειστικά με βάση την τιμή. Η αξιολόγηση θα γίνει βάση της τιμής των προϊόντων, της καταλληλόλητας των προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία λαμβανομένης υπόψη της μέχρι σήμερα παρουσίας του ελαστικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τις πρόσθετες παροχές των ενδιαφερομένων προς τους αγωνιζομένους και την ΟΜΑΕ και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών

• Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι προσφορές θα εγκριθούν, θα κληθούν άμεσα να υπογράψουν με την ΟΜΑΕ σύμβαση προμήθειας και θα αναφέρονται στο παρόν κείμενο σαν προμηθευτές
• Η υποχρέωση της ΟΜΑΕ περιορίζεται στην αποκλειστική χρήση των ελαστικών για τις κατηγορίες EKO Racing Dirt Games που αναφέρονται στο παρόν κείμενο
• Η ΟΜΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τη σύμβαση προμήθειας σε περίπτωση που προκηρυχτούν στο EKO Racing Dirt Games επιπλέον κατηγορίες από αυτές που αναφέρονται στο παρόν κείμενο.
• Τα ελαστικά πρέπει να έχουν ημερομηνία κατασκευής κατά το μέγιστο ενός έτους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
• Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν έως 30/3/19 επαρκές στοκ από όλα τα ελαστικά που επιλέχτηκαν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων
• Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν επαρκή φυσική παρουσία σε όλους τους αγώνες EKO Racing Dirt Games ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων
• Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν την τεχνική δυνατότητα και τα κατάλληλα όργανα ώστε να συνδράμουν τη διοργάνωση σε σχέση με τον έλεγχο για την εγκυρότητα και καταλληλότητα των ελαστικών σε όλους τους αγώνες EKO Racing Dirt Games.
• Οι προμηθευτές θα πρέπει κατά τη διάρκεια της χρονιάς να διατηρούν επαρκές στοκ ελαστικών ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων τόσο κατά τους αγώνες EKO Racing Dirt Games όσο και για τις προπονήσεις τους.
• Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν έως τις 28/1/2019 στην ΟΜΑΕ δυο μπροστά και δυο πίσω ελαστικά σαν δείγμα αναφοράς
• Είναι επιθυμητή η σήμανση του λογοτύπου EKO Racing Dirt Games ή η ύπαρξη Barcode.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
• Για την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας με την ΟΜΑΕ οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τραπέζης 3.000 ευρώ
• Γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων προς διευκόλυνση των προμηθευτών
• Άλλης μορφής εγγύησης θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση από την επιτροπή και εάν εξασφαλίζει τα συμφέροντα αγωνιζομένων και Ομοσπονδίας θα γίνεται δεκτή
• Η εγγυητική επιστολή ή άλλης μορφής εγγύηση θα επιστραφεί με τη λήξη της συμβάσεως που θα υπογράφει
• Η ΟΜΑΕ έχει την ευχέρεια να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο της εγγύησης σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί σε κάποια από τις υποχρεώσεις του, όπως επίσης και να αναζητήσει κάθε θετική ζημία την οποία θα υποστούν οι αθλητές από την μη προσήκουσα εκτέλεση της υποχρέωσης του προμηθευτή (όπως π.χ. διαφορά τιμής αγοράς κ.λ.π.)

Για πληροφορίες-διευκρινίσεις: κ. Μαρία Τόγελου-Τσόνα 210 6892000, info@omae-epa.gr


EKO Racing Dirt Games: Με 6 αγώνες το 2019!

Η 2η χρονιά διεξαγωγής του EKO Racing Dirt Games μπορεί να πέρασε ήδη στην ιστορία, αλλά η ομάδα που έχει την ευθύνη προώθησης και ανάπτυξης του θεσμού σε συνεργασία με την ΟΜΑΕ, ήδη σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Το 2019 αναμένεται ακόμα πιο ενδιαφέρον για αυτή τη ξεχωριστή μορφή αγώνων, με το πρόγραμμα των αγώνων να αυξάνεται από πέντε σε έξι! Αξίζει να σημειώσουμε, όμως, ότι για τους συμμετέχοντες θα μετράνε οι πέντε καλύτερες βαθμολογικά από τις έξι συνολικά συναντήσεις. 

Μία ακόμα καινοτομία είναι πως τρεις γύροι του θεσμού, θα διεξαχθούν με κανονισμούς Rallycross!
Το εγχείρημα που γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αγωνιζομένων, αλλά και όσων το παρακολούθησαν από κοντά, θα επαναληφθεί τη νέα χρονιά εις τριπλούν! Με άμεση αντιπαράθεση των χωμάτινων φόρμουλων θα πραγματοποιηθεί ο εναρκτήριος αγώνας της χρονιάς στον Ιππόδρομο Αθηνών, όπως και ο 3ος γύρος του θεσμού στον ίδιο χώρο. Η ευχάριστη έκπληξη στο πρόγραμμα της νέας χρονιάς είναι η προσθήκη του αγώνα στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, ο οποίος και θα αποτελέσει την 3η και τελευταία συνάντηση της χρονιάς που θα διεξαχθεί με κανονισμούς Rallycross.
Εδώ να σημειωθεί πως όλοι οι αγώνες Rallycross θα προσμετρούν στην τελική βαθμολογία με συντελεστή 1.5 .
Οι υπόλοιποι τρεις αγώνες μας βρίσκουν σε γνωστά λημέρια, και συγκεκριμένα στο Διαδρόμιο όπου οι συμμετέχοντες θα αγωνίζονται σε ζευγάρια στην παράλληλη πίστα, στη Χαλκίδα στην Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, και τέλος στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, όπου και θα πέσει η αυλαία της νέα χρονιά. Με παρακαταθήκη την επιτυχία, αλλά και τη γνώση όσων έγιναν το 2018, νέες και συναρπαστικές εξελίξεις μας περιμένουν μέσα στο 2019.
Καλές γιορτές και καλή χρονιά!
Μείνετε συντονισμένοι στο EKO Racing Dirt Games.

EKO Racing Dirt Games: Ιδανική αυλαία!

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έπεσε η αυλαία του 2018 για το ΕΚΟ Racing Dirt Games. Στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, κάτω από ιδανικές συνθήκες, οι συμμετέχοντες στον αγώνα πρόσφεραν πλούσιο θέαμα και σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις μπροστά σε μεγάλο αριθμό θεατών. Όπως ήταν απολύτως φυσιολογικό, από νωρίς το πρωί όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις μάχες των τίτλων στις κατηγορίες των 600 και 750 κ.εκ. για τις χωμάτινες φόρμουλες. Βλέπετε, και στις δύο περιπτώσεις όλα ήταν ανοικτά! Στην πρώτη, η οποία και ήταν η πολυπληθέστερη του αγώνα, αλλά και της χρονιάς γενικότερα, η νίκη μπορεί να κατέληξε στα χέρια του Στεφάνου Καμιτσάκη με το Planetcross Kamikaz 2, αλλά το Κύπελλο βρέθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά σε αυτά του Γιώργου Ζυμαρίδη. Ο οδηγός της SR Kartcross, μπορεί να βρέθηκε μακριά από τον καλό του εαυτό και να περιορίστηκε στην 6η θέση της κατάταξης, αλλά το γεγονός ότι ο Γιάννης Χεκιμιάν με το Speedcar Xtrem βρέθηκε 4ος, ήταν αρκετό για να του χαρίσει το Κύπελλο και φέτος. Τόσο ο Ζυμαρίδης, όσο και ο Χεκιμιάν, δεν είχαν απάντηση στις επιδόσεις των οδηγών της Planetcross, και συγκεκριμένα στους Στέφανο Καμιτσάκη και Τάκη Καϊτατζή. Αμφότεροι έχουν γαλουχηθεί στις πίστες και είχαν τη δική τους εσωτερική μάχη, με νικητή τον πρώτο, o οποίος παράλληλα κατέκτησε και την 3η θέση στην τελική βαθμολογία των 600 κ.εκ. Αυτός που προσπάθησε να μπει ανάμεσα τους, και ήταν κοντά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με ανταγωνιστικούς χρόνους, ήταν ο Νώντας Καρανικόλας με το La Base RX-01, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
Την ίδια ώρα, στην κατηγορία των 750 κ.εκ., ο Νίκος Θωμά με το Speedcar Xtrem μπορεί να έδειχνε το δρόμο στον ανταγωνισμό σημειώνοντας μία σπουδαία νίκη, αλλά ο Χαράλαμπος Γαζετάς ήταν αυτός που στο τέλος πανηγύριζε επάνω στο δικό του λευκό Speedcar Xtream. Ο... μετρ του χώματος, τερματίζοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου εξασφάλισε το έπαθλο στην κατηγορία των 750 κ.εκ. για το 2018, μετά από σπουδαία μάχη κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς με τον Νίκο Αθηναίο. Ο τελευταίος, δυσκολεύτηκε στα Μέγαρα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στην 5η θέση, χάνοντας έτσι τη δυνατότητα διεκδίκησης του τίτλου. Πάντως, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία του νικητή Νίκου Θωμά, με τον πρώην Πρωταθλητή Κύπρου να δηλώνει ενθουσιασμένος με όσα είδε στον αγώνα και να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και τη νέα χρονιά στο θεσμό. Εξαιρετική ήταν όμως και η παρουσία του Πάνου Αποστόλου, που με ακόμα ένα Speedcar Xtrem, κατάφερε να ανέβει στο 3ο σκαλί του βάθρου μπροστά από τον Μιχάλη Τακιδέλη.
Η κατηγορία Open ήταν υπόθεση του τετρακίνητου Camotos Dual, που οδήγησαν οι Λάμπρος Αθανασούλας και Δημήτρης Βαζάκας. Ο Αθανασούλας, έβαλε αγωνιστική φόρμα και πάλι μετά από αρκετό διάστημα, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν ξεχνιέται, αφού επικράτησε στην κατηγορία Open, ενώ παράλληλα σημείωσε και τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας! Ο Δημήτρης Βαζάκας, επίσης στην επιστροφή του μετά από καιρό, ακολούθησε δεύτερος, ενώ ο Μάνος Στεφανής με το Custom Autocross συμπλήρωσε το βάθρο.
Ενδιαφέρον, όμως, και εξαιρετικές επιδόσεις σε συνδυασμό με θέαμα, είχαμε και στις κατηγορίες των αυτοκινήτων. Εκεί, ταχύτερος όλων αναδείχθηκε ο Λάμπρος Κύρκος με το Mitsubishi Lancer EVO IX, ο οποίος επικράτησε και στην κατηγορία άνω των 2.000 κ.εκ. Ο τέσσερις φορές Πρωταθλητής Ελλάδος συνδύασε ουσία με θέαμα, όντας και από τους πλέον εντυπωσιακούς συνδυασμούς του αγώνα. Πίσω του, ακολούθησε ο Γιώργος Βασιλάκης με το Ford Fiesta R5, ο οποίος μετά από κάθε αγώνα εμφανίζεται εξαιρετικά βελτιωμένος! Και μάλιστα, είχε τη δική του μάχη με τον έμπειρο Κώστα Κόρακα, που επίσης επέστρεψε μετά από σημαντικό διάστημα στο μπάκετ του Lancer EVO IX, συμπληρώνοντας το βάθρο. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι το έπαθλο στην κατηγορία κατέκτησε ο Παναγιώτης Ρουστέμης, ο οποίος στα Μέγαρα συμμετείχε με Semog Trophy με δεδομένη τη βαθμολογική του διαφορά. Στην κατηγορία των 1.600-2.000 κ.εκ., ο Χρυσόστομος Καρέλλης με το Citroen DS3 R3T δεν είχε αντίπαλο, επικρατώντας με άνεση μπροστά από τους Χρήστο Πλατή με το Renault Clio R3 και Γιώργο Μεταξά με το MG ZR. Την ίδια ώρα, στην κατηγορία των 1.400-1.600 κ.εκ., είχαμε αρκετές συμμετοχές, με τον ταχύτατο Σάββα Λευκαδίτη να καταφέρνει να επικρατεί οδηγώντας το Peugeot 208 R2. Στο βάθρο, αλλά και στον ίδιο ρυθμό, ακολούθησε ο “Στρατισίνο” σε ακόμα μία επιστροφή σε αγωνιστικό μπάκετ, ο οποίος οδηγώντας το Peugeot 208 R2 απέδειξε ότι “η τέχνη δεν ξεχνιέται”. Μαζί τους στο βάθρο ανέβηκε και ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, που οδήγησε το Citroen Saxo, και στο τέλος πανηγύρισε το έπαθλο στην κατηγορία! Τέλος, σε αυτήν έως τα 1.400 κ.εκ., οι Γαβριήλ Μπάντρας με Peugeot 206 και Κωνσταντίνος Τοσούλης με Toyota Yaris, είχαν τη δική τους μάχη με τελικό νικητή τον πρώτο.
Και με αυτόν τον τρόπο έπεσε η αυλαία του EKO Racing Dirt Games για το 2018. Ενός θεσμού που μόλις στο δεύτερο έτος ζωής του έδειξε σημάδια άνθησης σε μία δύσκολη περίοδο των ελληνικών αγώνων. Τα θετικά και ενθαρρυντικά μηνύματα είναι πολλά, και ήδη η ομάδα των ΕΚΟ Racing Dirt Games σχεδιάζει την επόμενη ημέρα, έχοντας πάντα στο μυαλό τiς καινοτόμες ιδέες που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του σπορ στην Ελλάδα. Το ραντεβού έχει ήδη ανανεωθεί για το 2019!
Την ευθύνη διοργάνωσης του αγώνα είχε το σωματείο Start Line, ενώ η Ολυμπία Οδός για μια ακόμα φορά παρείχε τα απαραίτητα υλικά και μηχανήματα τόσο για την διαμόρφωση όσο και για την αποκατάσταση της διαδρομής.
Θυμίζουμε πως το EKO Racing Dirt Games για το 2018... τρέχει με την premium βενζίνη EKORacing 100 και με τα φτερά του Red Bull, ενώ τον υποστηρίζουν η Subaru Πλειάδες Motors και η USAG Greece. Χορηγός τεχνολογίας είναι η Garmin Greece, η Racecraft είναι χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4Troxoi να έχουν αναλάβει το ρόλο των χορηγών επικοινωνίας, ενώ το συνδρομητικό κανάλι καλύπτει το θεσμό τηλεοπτικά!

EKO Racing Dirt Games: Η τελευταία στροφή!

Ο τελευταίος γύρος του EKO Racing Dirt Games για το 2018 βρίσκεται προ των πυλών, και 54 οδηγοί θα δώσουν το «παρών» στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, σε έναν αγώνα που αναμένεται να είναι γιορτή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό στη χώρα μας. Η πέμπτη συνάντηση της χρονιάς συνοδεύεται και από ένα σημαντικό ρεκόρ, αφού στη λίστα των συμμετοχών συναντάμε 35 συμμετέχοντες με χωμάτινες φόρμουλες, τις περισσότερες από κάθε άλλον αγώνα του θεσμού τα δύο τελευταία χρόνια. Μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στα 19 αυτοκίνητα που θα λάβουν μέρος στον αγώνα συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα των ελληνικών αγώνων!
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, όσοι από τους 54 συμμετέχοντες επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα αυτοκίνητά τους και να προετοιμαστούν ενόψει του αγώνα της Κυριακής, λαμβάνοντας μέρος στο trackday που θα πραγματοποιηθεί στη μικτή διαδρομή των 2,1 χιλιομέτρων.
Όμως, όλα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον θα είναι στραμμένα στις μάχες των τίτλων στις κατηγορίες των 600 και των 750 κ.εκ. στις χωμάτινες φόρμουλες, που θα διεξαχθούν την Κυριακή, αρχής γενομένης από τις 10 π.μ. Και στις δύο περιπτώσεις όλα είναι ανοιχτά, και ουσιαστικά θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι για να μάθουμε τους νικητές της χρονιάς. Στην κατηγορία των 600 κ.εκ., που για ακόμα μία φορά είναι η πολυπληθέστερη του αγώνα με 22 συμμετοχές, το Κύπελλο θα κριθεί ανάμεσα στους Γιώργο Ζυμαρίδη και Γιάννη Χεκιμιάν με SR Kartcross και Speedcar Xtrem, αντίστοιχα. Οι δυο τους θα δώσουν σπουδαία μάχη, με τον Ζυμαρίδη να έχει το προβάδισμα για την κατάκτηση του Κυπέλλου. Όμως, ο αγώνας των Μεγάρων για τα 600 κ.εκ. αναμένεται να είναι ο πλέον αμφίρροπος, αφού συναντάμε μία σειρά από οδηγούς που μοιάζουν ικανοί για τη νίκη, αλλά και για μία θέση στο βάθρο. Τέτοιοι είναι οι μετρ της πίστας Τάκης Καϊτατζής και Στέφανος Καμιτσάκης με Planet Kart Cross Kamikaz 2, αλλά και ο ταχύτατος σε κάθε είδους επιφάνεια Άρης «Ιαβέρης» με ακόμα ένα Kamikaz 2. Σε αυτούς πρέπει να συνυπολογίσουμε τον Νώντα Καρανικόλα με το La Base RΧ01 και τον νεαρό ταλαντούχο ‘Panagiotis Roustemis’, με το Semog Trophy. Μάλιστα, όλοι οι προαναφερθέντες διεκδικούν την 3η θέση στην τελική κατάταξη του κυπέλλου, γεγονός που σημαίνει ότι θα κινηθούν με το γκάζι στο πάτωμα!
Πιο ξεκάθαρο είναι το τοπίο στην κατηγορία των 750 κ.εκ., όπου η κούρσα του τίτλου είναι για δύο, με τον νικητή να τα παίρνει όλα! Ο Χαράλαμπος Γαζετάς και ο Νίκος Αθηναίος θα λύσουν τις διαφορές τους στα Μέγαρα, αμφότεροι οδηγώντας Speedcar Xtreme. Αυτό, όμως, που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτήν τη φορά στην κατηγορία θα έχουμε και οδηγούς-έκπληξη, που αναμφίβολα μπορούν να παίξουν το ρόλο τους και να διεκδικήσουν τη νίκη. Ο λόγος για τον Γιάννη Ακράτο, που μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον Ιππόδρομο Αθηνών θα οδηγήσει ένα Semog Bravo, αλλά και τον Πρωταθλητή Κύπρου του 2007, Νίκο Θωμά, που θα λάβει μέρος στον αγώνα με ακόμα ένα Speedcar Xtreme.
Ενδιαφέρον, ωστόσο, θα έχει αυτήν τη φορά και η κατηγορία Open, η οποία συγκέντρωσε 5 συμμετοχές, με το όνομα του Λάμπρου Αθανασούλα να ξεχωρίζει. Ο Έλληνας οδηγός με τις διακρίσεις σε διεθνείς και εγχώριους αγώνες, θα οδηγήσει το τετρακίνητο Camotos Dual, το οποίο μάλιστα θα μοιραστεί με τον ταχύτατο Δημήτρη Βαζάκα! Την ίδια ώρα, επανεμφάνιση στο θεσμό θα κάνει και ο Μάνος Στεφανής, ο οποίος και θα οδηγήσει το τετρακίνητο Autocross της Car Center.
Αντίστοιχα ποιοτικές είναι και οι συμμετοχές στις κατηγορίες αυτοκινήτων, με σπουδαία ονόματα αλλά και σύγχρονες κατασκευές να έχουν ήδη δώσει το ραντεβού τους για το Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Μεταξύ τους ξεχωρίζει ο «Στρατισίνο», τον οποίο είχαμε δει στον πρώτο φιλικό αγώνα του Dirt Games το 2016, με Mitsubishi Lancer EVO IX. Σήμερα, ο πρώην εργοστασιακός οδηγός σε Nissan και Seat, με τίτλους σε αγώνες ράλλυ αλλά και μεγάλες επιτυχίες στο Ράλλυ Ακρόπολις, θα αγωνιστεί με το Peugeot 208 R2 της Evolution Motor Car. Παράλληλα, στον αγώνα θα δούμε τον τέσσερις φορές Πρωταθλητή Ελλάδος Λάμπρο Κύρκο, ο οποίος έπειτα από τρία χρόνια επιστρέφει στη δράση οδηγώντας το Mitsubishi Lancer EVO IX της οικογενείας.
Στη μεγάλη κατηγορία θα δούμε επίσης τους Θωμά Παπαπάσχο και Πάνο Κωνσταντάκο με Lancer ένατης γενιάς, αλλά και τον Kώστα Κόρακα με ίδιο αυτοκίνητο, που επιστρέφει στη δράση ύστερα από σημαντικό διάστημα. Ανάμεσά τους θα βρεθεί και ο Γιώργος Βασιλάκης, με το εντυπωσιακό Ford Fiesta R5. Συμμετοχές που επίσης ξεχωρίζουν είναι αυτές των Χρυσόστομου Καρέλη με Citroen DS3 R3T και Χρήστου Πλατή με Renault Clio R3 στην κατηγορία των 1.600-2.000 κ.εκ., οι οποίοι αναμφίβολα θα κινηθούν γρήγορα. Η πολυπληθέστερη κατηγορία, όμως, είναι αυτή των 1.400-1.600 κ.εκ., αφού, εκτός από τον «Στρατισίνο», θα δούμε και μία σειρά από εξαιρετικούς οδηγούς, όπως είναι ο Σάββας Λευκαδίτης, που θα μοιραστεί με τον «Στρατισίνο» το Peugeot 208 R2, αλλά και οι Γιάννης Καββαδίας (Peugeot 206) και Κωνσταντίνος Μαχαίρας (Citroen Saxo), που ακολουθούν το θεσμό.
Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το θέαμα αναμένεται εντυπωσιακό στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.
Την ευθύνη διοργάνωσης του αγώνα έχει το σωματείο Start Line Racing Club ενώ η Ολυμπία Οδός για μια ακόμα φορά θα παρέχει τα απαραίτητα υλικά και μηχανήματα τόσο για την διαμόρφωση όσο και για την αποκατάσταση της διαδρομής.
Σημειώστε ότι η είσοδος στην πίστα κοστίζει 10 ευρώ (δωρεάν για όσους κάτω των δώδεκα ετών και για άτομα με ειδικές ανάγκες). Με το απόκομμα του εισιτηρίου μπορείτε να παρακολουθήσετε και τις δύο ημέρες του αγώνα, ενώ αυτομάτως λαμβάνετε μέρος και σε μία σειρά από διαγωνισμούς με πλούσια δώρα, προσφορά των χορηγών του αγώνα.
Θυμίζουμε πως το EKO Racing Dirt Games για το 2018... τρέχει με την premium βενζίνη EKO Greece Racing 100 και με τα φτερά του Red Bull, ενώ τον υποστηρίζουν η Subaru Greece Πλειάδες Motors και η USAG Greece. Χορηγός τεχνολογίας είναι η Garmin Greece, η Racecraft είναι χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4Troxoi να έχουν αναλάβει το ρόλο των χορηγών επικοινωνίας, ενώ το συνδρομητικό κανάλι καλύπτει το θεσμό τηλεοπτικά!

Αυλαία στα Μέγαρα στις 9 Δεκεμβρίου

Μία στροφή απέμεινε για την ολοκλήρωση του EKO Racing Dirt Games για το 2018, με τους πρωταγωνιστές του θεσμού να έχουν προκαθορίσει το ραντεβού τους για την αυλαία του θεσμού στο αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Στο χώρο που πέρσι συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 100 συμμετοχές, θα κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δεύτερη χρονιά του EKO Racing Dirt Games.
Όπως το 2017, έτσι και φέτος, η διαδρομή που έχει σχεδιάσει η οργανωτική επιτροπή του αγώνα, θα έχει μήκος 2,1 χιλιόμετρα και θα περιλαμβάνει τμήματα ασφάλτου και χώματος, με την αναλογία να υπολογίζεται στο 70/30. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι η σχεδίαση της διαδρομής δεν θα είναι ακριβώς ίδια με την περσινή, περιλαμβάνοντας καινούργια κομμάτια. Γεγονός που αυξάνει το βαθμό δυσκολίας για τους οδηγούς, αλλά και το ενδιαφέρον για τους φίλους των αγώνων.
Η 5η και τελευταία συνάντηση της χρονιάς, όμως, δεν αναμένεται να είναι εξαιρετική μόνο λόγω του πλούσιου θεάματος, αλλά και επειδή θα κρίνει τους νικητές των φετινών τίτλων! Τόσο στην κατηγορία των 600 κ.εκ., όσο και σε αυτή των 750 κ.εκ., όλα είναι ανοικτά για τους διεκδικητές του Κυπέλλου και του Επάθλου αντίστοιχα, με τους πρωταγωνιστές του θεσμού να λύνουν τις όποιες διαφορές τους στον... “τελικό” των Μεγάρων. Εκτός από τα kartcross, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται και οι "μάχες" σε όλες τις κατηγορίες των αγωνιστικών αυτοκινήτων που εντυπωσίασαν πέρσι με τα περάσματα τους.
Οι συμμετοχές του αγώνα, του οποίου την ευθύνη διοργάνωσης έχει η Start Line, έχουν ήδη ανοίξει, και όσοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν μέσα από το σύστημα διαδικτυακής διαχείρισης αγώνων της ΟΜΑΕ στη διεύθυνση: https://www.e-omae-epa.gr/. Σημειώστε, ότι καταληκτική ημερομηνία είναι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο θεσμός για το 2018... τρέχει με την premium βενζίνη EKO Racing 100 και με τα φτερά του Red Bull, ενώ τον υποστηρίζουν η Subaru Πλειάδες Motors και η USAG Greece. Χορηγός τεχνολογίας είναι η Garmin Greece, η Racecraft είναι χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4Troxoi να έχουν αναλάβει το ρόλο των χορηγών επικοινωνίας, ενώ το συνδρομητικό κανάλι καλύπτει το θεσμό τηλεοπτικά!

EKO Racing Dirt Games: Με 44 συμμετοχές!

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 4ο γύρο του ΕΚΟ Racing Dirt Games έχει ξεκινήσει, με συνολικά 44 συμμετοχές να προετοιμάζονται για την προτελευταία συνάντηση της χρονιάς. Είναι ένας αγώνας που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, αφού για πρώτη φορά στη χώρα μας θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μια αναμέτρηση σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πρωταθλήματος Rallycross.
Στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα στον Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο, 22 οδηγοί με χωμάτινες φόρμουλες θα βρεθούν αντιμέτωποι στη διαδρομή των 1,35 χλμ., με τον «Γολγοθά» προς την τελική νίκη να ξεκινάει το Σάββατο και να ολοκληρώνεται την Κυριακή το μεσημέρι με την τέλεση του μεγάλου τελικού. Παράλληλα, 22 ακόμα οδηγοί, με αυτοκίνητα αλλά και χωμάτινες φόρμουλες, θα αγωνιστούν υπό καθεστώς ατομικής χρονομέτρησης, έχοντας το δικό τους αγώνα στον 4ο γύρο του EKO Racing Dirt Games.
Με τη μάχη του τίτλου στις χωμάτινες φόρμουλες, και μάλιστα σε αμφότερες τις κατηγορίες των 600 και των 750 κ.εκ., να βρίσκεται στην κορύφωσή της, το αποτέλεσμα στον Ιππόδρομο Αθηνών κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμο για τη συνέχεια. Στην κατηγορία των 600 κ.εκ., η οποία και είναι η πολυπληθέστερη του αγώνα, οι Γιώργος Ζυμαρίδης και Γιάννης Χεκιμιάν, με SR Kartcross και Speedcar Xtrem αντίστοιχα, είναι οι δύο βασικοί διεκδικητές του τίτλου. Όμως, με τη συγκεκριμένη μορφή αγώνα να πραγματοποιείται για πρώτη φορά, κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις. Ο Παναγιώτης Ρουστέμης με το Semog Trophy έχει αποδείξει την ταχύτητά του, όπως και ο Νώντας Καρανικόλας με το νέο La Base, όντας ικανοί να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω. Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τον Άρη «Ιαβέρη» με το Kamikaz 2, ο οποίος, όταν η τύχη δεν του γυρνάει την πλάτη, μπορεί να κερδίσει κάθε αντίπαλο. Από την άλλη, όμως, και με δεδομένο ότι θα έχουμε έναν αγώνα που θυμίζει... ταχύτητα, ενδιαφέρον θα έχει η παρουσία οδηγών με εμπειρία σε αυτήν τη μορφή αγώνων, όπως είναι οι Τάκης Καϊτατζής και Στέφανος Καμιτσάκης, με Semog Trophy και Kamikaz 2 αντίστοιχα, οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα.
Στην κατηγορία των 750 κ.εκ., μπορεί να έχουμε μόλις πέντε συμμετέχοντες, αλλά όλοι τους είναι ικανοί για τη νίκη. Ο Νίκος Αθηναίος με το Speedcar έχει προβάδισμα στη βαθμολογία, αλλά ο Χαράλαμπος Γαζετάς με ίδια χωμάτινη φόρμουλα θα προσπαθήσει να μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά. Σε απόσταση βολής θα είναι δεδομένα ο Μιχάλης Τακιδέλης με ακόμα ένα Speedcar, ενώ το ερωτηματικό είναι τι ρόλο θα παίξουν οι Κώστας Σωτηρόπουλος με το SR Kartcross και ο «Filon» στην πρώτη του με το Semog Bravo των 750 κ.εκ.!
Στο σημείο αυτό, να σας θυμίσουμε ότι η διαδικασία του αγώνα θα ξεκινήσει από το Σάββατο με τα τέσσερα πρώτα σκέλη των προκριματικών γύρων (Q), όπου οι οδηγοί θα αποκομίζουν βαθμούς από το καθένα «Q» ξεχωριστά (15-10-8-6-5-4). Με την ολοκλήρωση των «Q», οι δώδεκα πρώτοι στην κατάταξη, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί, προκρίνονται στην επόμενη φάση, των ημιτελικών. Αυτοί θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, με τον τελικό να κλείνει το διήμερο αγώνα το μεσημέρι. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η διάρκεια των προκριματικών θα είναι τέσσερις γύροι, ενώ αυτή των ημιτελικών και του τελικού έξι!
Στον αγώνα της ατομικής χρονομέτρησης, επτά φόρμουλες και δεκαπέντε αυτοκίνητα θα πραγματοποιήσουν τέσσερις γύρους από δύο φορές στη χωμάτινη διαδρομή των 1,35 χλμ. Κάθε συμμετέχοντας θα ξεκινάει μόνος του στη διαδρομή, και ουσιαστικά αντίπαλός του θα είναι μόνο το χρονόμετρο. Στις χωμάτινες φόρμουλες, οι οποίες και δεν θα βαθμολογηθούν για το EKO Racing Dirt Games, οι Γιάννης και Βαγγέλης Ακράτος με Semog Trophy φαντάζουν ως το φαβορί, ενώ ενδιαφέρον θα έχουν οι επιδόσεις του Γιώργου Μπάσδελη με το Speedcar 2. Στα αυτοκίνητα, στη μεγάλη κατηγορία των 2.000 κ.εκ., το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επιστροφή τόσο του Βασίλη Βελάνη όσο και του Γιάννη Κοντέλη, πιο γνωστού ως «ΤΑΖ» - αμφότεροι με Mitsubishi Lancer EVO IX. Με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστεί και ο Θωμάς Παπαπάσχος, ενώ το ρόλο του στη μάχη της κορυφής θα παίξει και ο Γιώργος Βασιλάκης με το Ford Fiesta R5, ειδικά μετά την τελευταία του εμφάνιση στη Χαλκίδα!
Στα 1.600 κ.εκ., οι Κωνσταντίνος Μαχαίρας με Citroen Saxo και Γιάννης Καββαδίας με Peugeot 206 θα έχουν τη δική τους μάχη, αν και τη νίκη θα διεκδικήσει και ο Μίλτος Πλατώνης, στην πρώτη του εμφάνιση με το Peugeot 208 R2! Τέλος, η κατηγορία των 1.400 κ.εκ. θα είναι υπόθεση των Σάββα Βαρελίδη, Δημήτρη Δημητρόπουλου και Κωνσταντίνου Μαυραγάνη, όλοι τους με τρίθυρη Toyota Corolla.
Το πρόγραμμα του διημέρου ξεκινάει το Σάββατο στις 11:00, με την έναρξη των προκριματικών για τον αγώνα Rallycross του EKO Racing Dirt Games. Την Κυριακή στις 10 π.μ. θα ξεκινήσει ο αγώνας της ατομικής χρονομέτρησης, ενώ ενδιάμεσα θα πραγματοποιηθούν οι ημιτελικοί του Rallycross, για να κορυφωθεί η εκδήλωση το μεσημέρι της Κυριακής με την τέλεση των δύο τελικών στις κατηγορίες των 600 και των 750 κ.εκ. Σημειώστε ότι και τις δύο ημέρες η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν, ενώ όσοι τυχεροί βρεθούν στο Μαρκόπουλο τις ημέρες του αγώνα, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δώρα από τη Red Bull και συνοδήγηση στη διθέσια χωμάτινη φόρμουλα Dual των EKO Dirt Games με οδηγό τον Λάμπρο Αθανασούλα, έπειτα από κλήρωση που θα πραγματοποιήσουν τα κορίτσια της ΕΚΟ.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο θεσμός για το 2018... τρέχει με την premium βενζίνη EKO Racing 100 και με τα φτερά του Red Bull, ενώ τον υποστηρίζουν η Subaru Πλειάδες Motors και η USAG. Χορηγός τεχνολογίας είναι η Garmin Greece, η Racecraft είναι χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4TΡΟΧΟΙ να έχουν αναλάβει το ρόλο των χορηγών επικοινωνίας, ενώ το συνδρομητικό κανάλι καλύπτει το θεσμό τηλεοπτικά!0o

EKO Racing Dirt Games: Νέα πρόκληση! 

Ο 4ος γύρος του EKO Racing Dirt Games για το 2018 αποτελεί μια καινοτομία για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, αφού θα είναι ο πρώτος εγκεκριμένος αγώνας στη χώρα μας που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς Rallycross. To διήμερο 17-18 Νοεμβρίου οι συμμετέχοντες στο θεσμό, και συγκεκριμένα οι οδηγοί με τις χωμάτινες φόρμουλες, θα αναμετρηθούν «σώμα με σώμα» στη χωμάτινη διαδρομή του Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο. Αντίθετα, οι οδηγοί με αγωνιστικά αυτοκίνητα θα διαγωνιστούν με τη γνωστή διαδικασία της ατομικής χρονομέτρησης, πραγματοποιώντας τέσσερα περάσματα από τη διαδρομή, με τα τρία καλύτερα να προσμετρούν στο τέλος.

 

Ο τρόπος διεξαγωγής του αγώνα βασίζεται στους κανονισμούς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος RX, με έως έξι χωμάτινες φόρμουλες να βρίσκονται συγχρόνως στην πίστα. Η διαδικασία του αγώνα θα ξεκινήσει από το Σάββατο με τα τέσσερα πρώτα σκέλη των προκριματικών γύρων (Q), όπου οι οδηγοί θα αποκομίζουν βαθμούς από το καθένα Q ξεχωριστά (15-10-8-6-5-4). Στο Q1, η σχάρα της εκκίνησης θα καθοριστεί σύμφωνα με τη βαθμολογία των οδηγών στην κάθε κατηγορία ξεχωριστά, ενώ στα τρία επόμενα ανάλογα με τους βαθμούς που θα έχουν αποκομίσει στο αμέσως προηγούμενο. Με την ολοκλήρωση των «Q», οι δώδεκα πρώτοι στην κατάταξη, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί, προκρίνονται στην επόμενη φάση, των ημιτελικών. Στον μεγάλο τελικό, με διαδικασία knock out, θα προκριθούν οι τρεις πρώτοι κάθε ημιτελικού, και ένας από αυτούς θα αναδειχθεί ο νικητής του αγώνα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η διάρκεια των προκριματικών θα είναι τέσσερις γύροι, ενώ αυτή των ημιτελικών και του τελικού έξι!

Στη σελίδα του EKO Racing Dirt Games, και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://www.dirtgames.gr/races, μπορείτε να βρείτε το συμπληρωματικό κανονισμό του αγώνα, με όλες τις λεπτομέρειες για αγωνιζόμενους αλλά και θεατές.

 

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο θεσμός για το 2018... τρέχει με την premium βενζίνη EKO Racing 100 και με τα φτερά του Red Bull, ενώ τον υποστηρίζουν η Subaru Πλειάδες Motors και η USAG. Χορηγός τεχνολογίας είναι η Garmin Greece, η Racecraft είναι χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4TΡΟΧΟΙ να έχουν αναλάβει το ρόλο των χορηγών επικοινωνίας, ενώ το συνδρομητικό κανάλι καλύπτει το θεσμό τηλεοπτικά!

 

EKO Racing Dirt Games: Ταχύτητα και αξιοπιστία!

Πριν την εκκίνηση της πρώτης αγωνιστικής χωμάτινης φόρμουλας και αυτοκινήτου γνωρίζαμε ότι ο 3ος γύρος του EKO Racing Dirt Games θα αποτελέσει μία τελείως διαφορετική πρόκληση για τους οδηγούς. Η διαδρομή των 2.2 χιλιομέτρων στην πίστα του μηχανοκίνητου αθλητισμού του Δήμου Χαλκίδας απαιτούσε διαφορετική προσέγγιση, αφού τα χαρακτηριστικά της ήταν αντίστοιχα με αυτά που διακρίνουν μία ειδική διαδρομή. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι όσοι διακρίθηκαν από συνέπεια στις επιδόσεις τους και συνδύασαν την αξιοπιστία με την ταχύτητα, στο τέλος διακρίθηκαν. Πάντως, το θέαμα για όσους βρέθηκαν στη Χαλκίδα ήταν εντυπωσιακό, ενώ οι μάχες κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο πέρασμα. Μάλιστα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι αρκετός κόσμος έδωσε το παρών στην πίστα, ο οποίος μάλιστα ενθουσιάστηκε με το θέαμα που παρακολούθησε.

Με αντίπαλο το χρονόμετρο, ο Γιάννης Χεκιμιάν με το Speedcar Greece Xtrem ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας, σημειώνοντας τον καλύτερο συνολικά χρόνο,
επικρατώντας παράλληλα στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία των 600 κ.εκ. Ο ταχύτατος 43χρονος οδηγός, από το πρώτο πέρασμα έδειξε τα δόντια του στον ανταγωνισμό, καταφέρνοντας εν τέλει να κάνει τον ταχύτερο χρόνο στα τρία από τα τέσσερα συνολικά περάσματα, σημειώνοντας την 2η φετινή του νίκη μετά από εκείνη που σημείωσε στον Ιππόδρομο Αθηνών. Δεύτερος ακολούθησε ο Γιώργος Ζυμαρίδης με το SR Kartcross, ο οποίος αρχικά δεν είχε απάντηση στους χρόνους του Χεκιμιάν. Ο περσινός κάτοχος του τίτλου στην κατηγορία στο τελευταίο πέρασμα βρήκε ρύθμο και σημείωσε έναν εξαιρετικό χρόνο, αντίστοιχο με του νικητή. Στο βάθρο τους ακολούθησε ο Στέφανος Καμιτσάκης με το Kamikaz 2 Planet Kart Cross Greece, στην πρώτη του με το νέο του απόκτημα. Ο ταχύτατος -και στο χώμα- οδηγός, βελτίωσε τους χρόνους του μετά από κάθε πέρασμα και κατάφερε να ανέβει για πρώτη φορά στο βάθρο του EKO Racing Dirt Games. Ατυχίες και κλαταρισμένα ελαστικά αντιμετώπισαν οι Παναγιώτης Καϊτατζής και Άρης Ιαβέρης, αμφότεροι με Kamikaz 2, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να πλασαριστούν ψηλά στην κατάταξη. Το ίδιο ισχύει και για τον Νώντα Καρανικόλα, ο οποίος είχε ένα κλατάρισμα, ενώ αντιμετώπισε προβλήματα και με τον κινητήρα του La Base Motor Club. Παρόλα αυτά, στο τελευταίο του πέρασμα κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας (2:08.25) κερδίζοντας και το σχετικό “Flat Out Trophy”!
Στην κατηγορία των 750 κ.εκ., ο συναγωνισμός ήταν ακόμα πιο έντονος και ουσιαστικά χρειάστηκε να περιμένουμε το τελευταίο πέρασμα για να μάθουμε τον τελικό νικητή. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο τρίτο και προτελευταίο, τρεις οδηγοί που διεκδίκησαν τη νίκη έκαναν χρόνο στο ίδιο δευτερόλεπτο! Αυτή κατέληξε στα χέρια του Νίκου Αθηναίου με το Speedcar Xtrem, του οποίου την ευθύνη προετοιμασίας έχει η ομάδα του Λάμπρου Αθανασούλα. Ο 36χρονος οδηγός, πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό χρόνο στο τελευταίο του πέρασμα, καταφέρνοντας έτσι να κατακτήσει τη δεύτερη φετινή του νίκη, μετά από εκείνη που σημείωσε στον Ιππόδρομο Αθηνών. Ο Χαράλαμπος Γαζετάς με ακόμα ένα Speedcar ολοκλήρωσε δεύτερος, την ώρα που ο Μιχάλης Τακιδέλης με το δικό του μπλε Speedcar ανέβηκε με τους δύο προαναφερθέντες στο βάθρο.

Ο Παναγιώτης Ρουστέμης, αφού νωρίτερα είχε εντυπωσιάσει με το Semog Trophy ολοκληρώντας 4ος στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία των 600 κ.εκ., κατάφερε να σημειώσει τον απόλυτο χρόνο της ημέρας ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ο νεαρός ταλαντούχος οδηγός ήταν ταχύτερος σε όλα τα περάσματα με το Mitsubishi Lancer EVO X, βελτιώνοντας συνεχώς τις επιδόσεις του. Αντίσταση προσπάθησε να του προβάλλει ο Λευτέρης Αλυγιζάκης με το Mitsubishi Lancer EVO IX, αλλά προβλήματα με τον κινητήρα δεν του επέτρεψαν να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω πέφτοντας στην κατάταξη. Έτσι, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου της άτυπης γενικής, αλλά και της κατηγορίας άνω των 2.000 κ.εκ., ανέβηκε ο Γιώργος Βασιλάκης με το Ford Fiesta R5. O 50χρονος οδηγός με την πολύ μικρή αγωνιστική εμπειρία, εμφανίστηκε εξαιρετικά βελτιωμένος και το αποτέλεσμα είναι η καλύτερη δικαίωση της προσπάθειας του. Στο βάθρο, τους ακολούθησε ο Στέφανος Θεοχαρόπουλος, που με το Lancer EVO IX κατάφερε να κερδίσει στο νήμα επί του Πάνου Κωνσταντάκου με το Lancer 7ης γενιάς, μετά από μία εξαιρετική μάχη.

Στις επιμέρους κατηγορίες, ο Χαράλαμπος Μανουσαρίδης με το Ford Escort RS2000 δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει στην κατηγορία των 1.600-2.000 κ.εκ., με τους Σπύρο Χαρμαντά και Γιάννη Ραγκούση να τον ακολουθούν με ίδιο αυτοκίνητο. Σε αυτή των 1.400-1.600 κ.εκ., ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας με το Citroen Saxo κατάφερε να τερματίσει πρώτος, ενώ ο νικητής της κατηγορίας στον προηγούμενο γύρο του θεσμού, Γιάννης Καββαδίας με το Peugeot 206 ακολούθησε δεύτερος. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε Παναγιώτης Σταθόπουλος με το VW Polo GTI. Στην μικρότερη κατηγορία, αυτή των 1.400 κ.εκ., τον πρώτο και μοναδικό λόγο είχαν τα Toyota! O Νίκος Κωτσαδάμ με το Toyota Starlet συνδύασε θέαμα και αποτέλεσμα σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο, με τους Ηρακλή Ζήκα και Μιχαλή Νομικό, επίσης με Toyota Starlet, να τον ακολουθούν στο βάθρο. Τέλος, στην κατηγορία των 4x4 ταχύτερος αναδείχθηκε o Πέτρος Σιούτης με το εντυπωσιακό Mitsubishi Pajerο, μπροστά από τον Φώτη Κουτσούμπο με το Land Cruiser.

Ο αγώνας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδέων και την υποστήριξη του MyKteo του Ομίλου Θαλάσση, διοργανώθηκε από το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.) και προσμετρούσε παράλληλα στο ΤRC Cup σηματοδοτώντας τον 4ο γύρο του θεσμού. Tο επόμενο ραντεβού έχει ήδη δοθεί για τις 17-18 Νοεμβρίου στον Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο, όπου η ομάδα των Dirt Games ετοιμάζει ακόμα μία καινοτομία για το χώρο των αγώνων. Συγκεκριμένα, οι χωμάτινες φόρμουλες θα αγωνιστούν σύμφωνα με τους κανονισμούς Rallycross, εκκινώντας ανά τετράδες στη διαδρομή! Κάτι που αυξάνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Αντίθετα, τα αυτοκίνητα θα συμμετέχουν όπως έχουμε συνηθίσει υπό καθεστώς ατομικής χρονομέτρησης.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο θεσμός για το 2018... τρέχει με την premium βενζίνη EKO GreeceRacing 100 και με τα φτερά του Red Bull, ενώ τον υποστηρίζουν η Subaru Greece Πλειάδες Motors και η USAG Greece. Χορηγός τεχνολογίας είναι η Garmin Greece, η Racecraft είναι χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4Troxoi να έχουν αναλάβει το ρόλο των χορηγών επικοινωνίας, ενώ το συνδρομητικό κανάλι καλύπτει το θεσμό τηλεοπτικά!


 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKO Racing Dirt Games Round 2

Έντονες συγκινήσεις και μάχες στα δέκατα του δευτερολέπτου μας επιφύλασσε ο 2ος γύρος του EKO Racing Dirt Games. Όσοι τυχεροί, και ήταν πολλοί, βρέθηκαν στο Διαδρόμιο Σπαθοβουνίου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξαιρετικές επιδόσεις, πλούσιο θέαμα, με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται στις λεπτομέρειες! Με δεδομένο το γεγονός ότι η χάραξη της διαδρομής ήταν αρκετά διαφορετική και άγνωστη για τους οδηγούς, είχε ευεργετικά αποτελέσματα σε επίπεδο συναγωνισμού. Την ίδια ώρα, πρόκληση για όλους αποτέλεσε η αλλαγή της χωμάτινης επιφάνειας, με τους χρόνους να ανεβαίνουν προς το τέλος της ημέρας. Απρόοπτα δεν υπήρξαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που δεν κούρασε οδηγούς, αλλά και όσους βρέθηκαν στην πίστα του Διαδρόμιου.
Η μεγάλη μάχη της ημέρας, αλλά και αντίστοιχα ο κορυφαίος χρόνος, ήρθε από την κατηγορία των 600 κ.εκ. Η τελευταία, η οποία και είναι η πολυπληθέστερη του θεσμού, συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού πλέον πέντε διαφορετικές ομάδες διεκδικούν επί ίσοις όροις τη νίκη. Στο 2ο γύρο του EKO Racing Dirt Games, αυτή κατέληξε στα χέρια του Γιώργου Ζυμαρίδη με το SR Kartcross, έστω και με βραχεία κεφαλή, σημειώνοντας και τον καλύτερο συνολικό χρόνο της ημέρας. Η ταχύτητα σε συνδυασμό με τη συνέπεια ήταν τα στοιχεία που του επέτρεψαν να πανηγυρίσει την πρώτη του φετινή νίκη και να παίρνει προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Πονοκέφαλο στο Ζυμαρίδη προκάλεσε ο Άρης “Ιαβέρης” με το Planet Kart Cross GreeceKamikaz2, ο οποίος και βρέθηκε με διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου πίσω από τον νικητή της κατηγορίας. Ο ταχύτατος οδηγός εμφανίστηκε εξαιρετικά βελτιωμένος σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα, που ήταν και ο πρώτος της ομάδας στο θεσμό, και στη συνέχεια αναμένεται ακόμα πιο ανταγωνιστικός! Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ακόμα μία νεοσύστατη ομάδα, και μάλιστα στην πρώτη της εμφάνιση στο θεσμό. Ο λόγος για τη χωμάτινη φόρμουλα La Base Motor Club της Car Center, που με τον Νώντα Καρανικόλα στα πηδάλια ήταν στη μάχη της κορυφής. Ο περσινός νικητής της κατηγορίας Open, είναι δεδομένο ότι θα διεκδικήσει νίκες στη συνέχεια, όταν και θα έχει φέρει τη χωμάτινη φόρμουλα στα μέτρα του. Ο μεγάλος άτυχος στη μάχη των 600 κ.εκ. ήταν ο νικητής του πρώτου αγώνα Γιάννης Χεκιμιάν με το Speedcar Greece Xtrem, ο οποίος και δεν κατάφερε να ξεκινήσει τον αγώνα λόγω προβλημάτων στα ηλεκτρικά.
Στην κατηγορία των 750 κ.εκ., η νίκη ήταν υπόθεση της Speedcar, με τρεις χωμάτινες φόρμουλες της ομάδας να ανεβαίνουν στο βάθρο. Νικητής και ταχύτερος όλων αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος Γαζετάς, ο οποίος πραγματοποίησε και τον 2ο χρόνο της ημέρας πίσω από τον Γιώργο Ζυμαρίδη. Αρκετά κοντά βρέθηκε και ο Μιχάλης Τακιδέλης, επίσης με διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου, οδηγώντας εξαιρετικά γρήγορα! Μάλιστα, ο Τακιδέλης κέρδισε και το βραβείο “Flat Out Trophy”, το οποίο και απονέμεται στον οδηγό που σημείωσε τον ταχύτερο γύρο της ημέρας. Στο βάθρο τους ακολούθησε ο Νίκος Αθηναίος, ο οποίος δεν κατάφερε να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών του μετά τη νίκη που είχε σημειώσει στον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς. Τέλος, στην Open είχαμε μόλις δύο συμμετοχές, με τον Σπύρο Δεμερτζή οδηγώντας Speedcar, να επικρατεί επί του Κώστα Στεφανή με τη τετρακίνητη φόρμουλα του Car Center. Ο κατά πολλούς κορυφαίος Έλληνας συνοδηγός απόλαυσε την εμπειρία, τίμησε το EKO Racing Dirt Games με την παρουσία του, ενώ τόνισε ότι αν του δοθεί η ευκαιρία θα επιστρέψει!
Στα αυτοκίνητα, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Παναγιώτης Ρουστέμης με το Mitsubishi Lancer EVO X. Ο νεαρός ταλαντούχος οδηγός ήταν ταχύτερος σε όλα του περάσματα (με εξαίρεση το 3ο που έκαναν ίδιο χρόνο με τον Παναγιώτη Ισμαήλο) και επικράτησε δικαίως, όντας και πρώτος στην κατηγορία άνω των 2.000 κ.εκ. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε ότι νωρίτερα είχε καταφέρει να τερματίσει και 4ος στην κατηγορία των 600 κ.εκ. στις χωμάτινες φόρμουλες, οδηγώντας για λογαριασμό της Semog Greece! Πίσω από τον Ρουστέμη, ακολούθησε ο Θωμάς Παπαπάσχος με το Lancer EVO VII, ο οποίος είχε τη δική του μάχη με τον Παναγιώτη Ισμαήλο με το Mitsubishi Lancer EVO IX. Οι δύο τους ήταν πολύ κοντά σε όλα τα περάσματα, με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται στο τέλος, υπέρ του εκπαιδευτή του Driving Academy. Στις επιμέρους κλάσεις, ο Παναγιώτης Χαϊδάς με το Toyota Yaris συνέχισε το σερί των επιτυχιών του στην κατηγορία έως 1.400 κ.εκ., με τους Χρήστο Καστή (Toyota Corolla) και Δημήτρη Δημητρόπουλο (Toyota Starlet) να τον ακολουθούν. Την ίδια ώρα ο Γιάννης Καββαδίας με το Peugeot 206 επικράτησε άνετα σε αυτή έως τα 1.600 κ.εκ., με τους Ηλία Καφαντάρη (Toyota Corolla) και Παναγιώτη Σταθόπουλο (VW Polo) να τον ακολουθούν στο βάθρο. Τέλος, η κατηγορία των 2.000 κ.εκ. ήταν υπόθεση δύο οδηγών από την Καλαμάτα, αμφότεροι με BMW E30, με τον Γιώργο Παναγόπουλο να επικρατεί επί του Παναγιώτη Κρεμεζή.
Ο αγώνας, που διοργανώθηκε από την ΑΛΑ Κορινθίας και αποτελούσε μέρος του TRChallenge, έκρυβε εκπλήξεις για όσους βρέθηκαν στο Διαδρόμιο, αφού πέντε τυχεροί κέρδισαν δώρα της Red Bull Racing μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε πριν την απονομή. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι νικητές στις κατηγορίες κέρδισαν αναμνηστικά δώρα από την ΕΚΟ. Η σκόνη ακόμα δεν έχει πέσει, αλλά οι προετοιμασίες για τον επόμενο γύρο του θεσμού ξεκινούν άμεσα. Το επόμενο ραντεβού με το χρονόμετρο για τους οδηγούς έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 20-21 Οκτωβρίου στην πίστα της Χαλκίδας, η οποία και θα αποτελέσει μία τελείως διαφορετική πρόκληση για όλους!
Θυμίζουμε πως το ΕΚΟ Racing Dirt Games για το 2018... τρέχει με την premium βενζίνη EKO Greece Racing 100 και με τα φτερά του Red Bull, ενώ τον υποστηρίζουν η Subaru Greece Πλειάδες Motors και η USAG Greece. Χορηγός τεχνολογίας είναι η Garmin Greece, η Racecraft είναι χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4Troxoi να έχουν αναλάβει το ρόλο των χορηγών επικοινωνίας, ενώ το συνδρομητικό κανάλι καλύπτει το θεσμό τηλεοπτικά


Μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει όσους βρεθούν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Διαδρόμιο για το 2ο γύρο του EKO Racing Dirt Games. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες φιγουράρει το όνομα του κατά πολλούς κορυφαίου Έλληνα συνοδηγού, Κώστα Στεφανή.
Ο πολύπειρος συνοδηγός θα τιμήσει με την παρουσία του τον αγώνα, ενώ αυτή είναι και η πρώτη φορά που θα τον δούμε από τη θέση του οδηγού σε επίσημο αγώνα! Ο 69χρονος δημοσιογράφος με τη μακροβιότερη εκπομπή αυτοκινήτου στην τηλεόραση, το γνωστό σε όλους TractioN​, θα λάβει μέρος στον αγώνα με την τετρακίνητη χωμάτινη φόρμουλα του FORD Car Center​ με την οποία κέρδισε την κατηγορία Open το 2017 ο Επαμεινώνδας Καρανικόλας. Η παρουσία του αποτελεί πόλο έλξης για τους φίλους των αγώνων, και όχι μόνο.
Ο Κώστας Στεφανής είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες των ελληνικών αγώνων, έχοντας κατακτήσει τίτλους και νίκες. Τον γνωρίσαμε δίπλα στον «Ιαβέρη», με τις επιδόσεις τους αλλά και τα περάσματά τους να τους καθιστούν το αγαπημένο πλήρωμα των θεατών. Με Ford Escort σημείωσαν κορυφαίες επιδόσεις, αποτελέσματα στο Παν. Πρωτάθλημα Ράλλυ, αλλά και στο Ράλλυ Ακρόπολις, καταφέρνοντας το 1979 να τερματίσουν στην 5η θέση της Γενικής! Ακόμα περισσότεροι τίτλοι και διακρίσεις ακολούθησαν στο πλευρό του «Tζίγγερ», με τον οποίο και κατέκτησαν έξι Πρωταθλήματα Ελλάδος και σημείωσαν αντίστοιχα κορυφαία αποτελέσματα στον εθνικό μας αγώνα, με αποκορύφωμα την 6η θέση Γενικής το 1988 με τη Lancia Delta Integrale. Στο παλμαρέ του μετράει δύο ακόμα Πρωταθλήματα Ελλάδας, δίπλα στους Άρη Βωβό (1995) και Γιάννη Παπαδημητρίου (1999), ενώ με τον Βωβό σημείωσε και ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα ελληνικού πληρώματος, καταφέροντας να κερδίσουν το Ράλλυ Ακρόπολις το 1995.
Ο Κώστας Στεφανής, πέρα από τους τίτλους που κατέκτησε, είχε και την ικανότητα να αναδεικνύει και να βοηθάει τον οδηγό δίπλα στον οποίο βρισκόταν, συνδυάζοντας εμπειρία και επαγγελματισμό. Στα 69 του χρόνια, ο κορυφαίος Έλληνας συνοδηγός έχει αγωνιστεί και με τους «Μέλα», Ανδρέα Παπατριανταφύλλου, Λεωνίδα Κύρκο, «Ντιμ», Πάνο Χατζητσοπάνη, «Ιαβέρη Jr» και πολλούς άλλους. Τα τελευταία χρόνια, έχοντας αφοσιωθεί στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, ο Κώστας Στεφανής επιστρέφει στο δεξί μπάκετ για να καθοδηγήσει τον γιο του Μάνο, με την τελευταία παρουσία του να χρονολογείται το 2015, όταν και έλαβαν μέρος στο Ράλλυ Σπριντ Start Line με Mitsubishi Lancer EVO IX, τερματίζοντας στην 4η θέση της Γενικής.

Το καλοκαίρι αποτελεί παρελθόν και οι πρωταγωνιστές του EKO Racing Dirt Games ετοιμάζονται για τη μεγάλη επιστροφή στη δράση, με 42 συμμετοχές να δηλώνουν παρουσία στο 2ο γύρο του θεσμού στο Διαδρόμιο. Μπορεί να απομένουν τέσσερις μήνες μέχρι το τέλος του 2018 και να έχει πραγματοποιηθεί μόλις ένας αγώνας του θεσμού, αλλά μέσα στο επόμενο διάστημα η δράση θα είναι συνεχής και έντονη!  

Για την ολοκλήρωση του EKO Racing Dirt Games απομένουν τέσσερις αγώνες, με το πρώτο ραντεβού να είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σαββατοκύριακο 15-16 Σεπτεμβρίου, στη γνωστή πίστα του Διαδρομίου στο Σπαθοβούνι. Μάλιστα, ο αγώνας θα αποτελέσει παράλληλα τον 3o γύρο του Timed Rally Challenge, με την ΑΛΑΚ να έχει την ευθύνη διοργάνωσης του. Αξίζει να σημειώσουμε πως η διαδρομή δε θα έχει τη γνωστή και συνηθισμένη χάραξη, αλλά θα είναι διαφοροποιημένη, με τους οδηγούς να πραγματοποιούν τέσσερα περάσματα. Όπως στον 1ο γύρο στον Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο, έτσι και στο Διαδρόμιο οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να «προπονηθούν» στη νέας σχεδίασης πίστα, σε track day που διοργανώνει η ομάδα του EKO Racing Dirt Games, σε συνεργασία με την AΛΑ Κορινθίας.  

Ο αριθμός των συμμετοχών άγγιξε τις 42, με τις 19 από αυτές να ανήκουν στις χωμάτινες φόρμουλες. Αυτή των 600 κ.εκ. συγκεντρώνει για ακόμα μία φορά τη μερίδα του λέοντος, αλλά και του ενδιαφέροντος, με δώδεκα οδηγούς να φιγουράρουν στη σχετική λίστα. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν οι πρωταγωνιστές και διεκδικητές των τίτλων, Γιάννης Χεκιμιάν με το Speedcar Χtrem και Γιώργος Ζυμαρίδης με το SR Kartcross. Ο Χεκιμιάν, που επικράτησε στο Μαρκόπουλο, θέλει να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών του, την ώρα που ο περσινός πρωταθλητής επιθυμεί να αντιδράσει και να επιστρέψει στο δρόμο των επιτυχιών. Με τα χρώματα της Speedcar αναμφίβολα ανταγωνιστικός θα είναι και ο Κώστας Χριστόπουλος, ο οποίος είχε συμπληρώσει το βάθρο στο Μαρκόπουλο. Η SR Kartcross θα έχει δύο ακόμα φόρμουλες για τους Χρήστο Σουρτζή και Νικόλα Χαλιβελάκη, με τον τελευταίο να κάνει το ντεμπούτο του σε αυτήν τη μορφή αγώνων. Με ισχυρή σύνθεση θα συμμετάσχει η Semog Trophy, με τον «Filon» να έχει αποδείξει την ταχύτητά του στο παρελθόν, την ώρα που με ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του νεαρού Παναγιώτη Ρουστέμη με χωμάτινη φόρμουλα. Δύο συμμετοχές θα έχει και η Planet Kartcross, με τους Άρη «Ιαβέρη» και Σπύρο Ράπτη. Ο 44χρονος πλέον Άρης αναμένεται να είναι σαφώς πιο έτοιμος σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα της χρονιάς και αναμφίβολα πιο ανταγωνιστικός!

Η ευχάριστη έκπληξη, την οποία μάλιστα κρατήσαμε για το τέλος, είναι η παρουσία ακόμα μίας ομάδας στο θεσμό. Από τον αγώνα στο Διαδρόμιο και έπειτα, στο EKO Racing Dirt Games θα λαμβάνει μέρος και η La Base Motor, με οδηγό της και αντιπρόσωπο της εταιρείας για την Ελλάδα, τον Επαμεινώνδα Καρανικόλα. Η συμμετοχή του περσινού κατόχου του Επάθλου στην κατηγορία Open σε αυτήν των 600 κ.εκ. αναβαθμίζει σημαντικά το ενδιαφέρον και, φυσικά, το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Στην κατηγορία των 750 κ.εκ., οι Νίκος Αθηναίος και Χαράλαμπος Γαζετάς -αμφότεροι με Speedcar- θα διεκδικήσουν για ακόμα έναν αγώνα την 1η θέση, με τους Μιχάλη Τακιδέλη (Speedcar) και Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο (SR Kartcross) να προσπαθούν να μπουν ανάμεσά τους. Μια συμμετοχή που κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει είναι αυτή του πολύπειρου «Αμερικάνου» με ακόμα ένα Speedcar. Τέλος, στην κατηγορία Open, μπορεί να έχουμε μόλις δύο συμμετοχές, αλλά αυτή του γνωστού και κατά πολλούς κορυφαίου Έλληνα συνοδηγού όλων των εποχών, Κώστα Στεφανή, είναι ιδιαίτερα σημαντική και προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού. Είναι γνωστό ότι ο Κώστας Στεφανής, εκτός από την εμπειρία από το δεξί μπάκετ, διακρίνεται και για την ταχύτητά του! Θα οδηγήσει το 4x4 Autocross του Car Center, ενώ με Speedcar 2 θα αγωνιστεί στην ίδια κατηγορία ο Σπύρος Δεμερτζής.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και την κατηγορία των αυτοκινήτων όπου συναντάμε εξαιρετικές κατασκευές σε κάθε κατηγορία. Το ενδιαφέρον στη μεγαλύτερη θα είναι έντονο, αφού οδηγοί όπως οι Πάνος Ισμαήλος (EVO IX), Παναγιώτης Ρουστέμης (EVO X), Πάνος Κωνσταντάκος (EVO VII) και αρκετοί ακόμα υπόσχονται θέαμα και υψηλό επίπεδο συναγωνισμού, με το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων με αυτοκίνητα να αγγίζει τους 23. Με δεδομένο ότι έχουν προηγηθεί δύο αγώνες σε Διαδρόμιο και Πύργο, η αγωνία κορυφώνεται για τους συμμετέχοντες στο TRC. Οι Κωνσταντίνος Μαχαίρας με Citroen Saxo και Λάμπρος Λαμπρόπουλος με το Subaru Impreza μοιράστηκαν τις νίκες στους δύο προηγούμενους γύρους και όποιος επικρατήσει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Διαδρόμιο, θα αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για τη συνέχεια. Στη μικρή κατηγορία ξεχωρίζει η παρουσία του Χρήστου Καστή με την Toyota Corolla, ο οποίος και είχε εντυπωσιάσει στον αγώνα του Πύργου.

 

Ο θεσμός για το 2018... τρέχει με την premium βενζίνη EKO Greece Racing 100 και με τα φτερά του Red Bull, ενώ τον υποστηρίζουν η Subaru Greece Πλειάδες Motors και η USAG Greece. Χορηγός τεχνολογίας είναι η Garmin Greece, η Racecraft είναι χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4TΡΟΧΟΙ να έχουν αναλάβει το ρόλο των χορηγών επικοινωνίας, ενώ το συνδρομητικό κανάλι καλύπτει το θεσμό τηλεοπτικά!_ Δελτίο ΤύπουΕνημερώνουμε τους αγωνιζόμενους που έχουν ήδη δηλώσει ή επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στον 2ο αγώνα του EKO Racing Dirt Games και 3ο αγώνα του TRC στο Διαδρόμιο στις 15-16 Σεπτεμβρίου, πως λόγω του τρόπου λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος της ΟΜΑΕ (ΣΔΔΑ), εμφανίζονται δύο διαφορετικές λίστες συμμετοχής (μια για EKO Racing Dirt Games και μία για TRC).
Στην πραγματικότητα θα υπάρξει μόνο μία λίστα συμμετοχής και όλοι όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα βαθμολογηθούν και στους δύο θεσμούς, εφόσον φυσικά υπάρχει θεσμοθετημένο έπαθλο-κύπελλο για την κλάση τους!

Επίσης υπενθυμίζουμε πως κατόπιν της παράτασης στην λήξη των δηλώσεων συμμετοχής, η προθεσμία εκπνέει την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Σας ευχαριστούμε πολύ και ζητούμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση!


 

EKO Racing Dirt Games: Επιστροφή στο μπάκετ!

Μετά την απαραίτητη καλοκαιρινή διακοπή, που συνοδεύτηκε με ξεκούραση αλλά και προετοιμασία για τις ομάδες που συμμετέχουν στο EKO Racing Dirt Games, άνθρωποι και μηχανές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη δράση. Στις 15-16 Σεπτεμβρίου, οι πρωταγωνιστές του θεσμού θα δώσουν τη δεύτερη φετινή παράσταση της χρονιάς στη γνωστή πίστα του Διαδρομίου στο Σπαθοβούνι.  

Η χάραξη της διαδρομής θα είναι διαφορετική σε σχέση με αυτήν που έχουν συνηθίσει οι οδηγοί, με τη σχεδίασή της να είναι παρόμοια με αυτήν που αγωνίστηκαν πέρσι στον πρώτο αγώνα της χρονιάς.

Όπως σε όλους τους αγώνες του θεσμού, από τα τέσσερα περάσματα του κάθε αγωνιζόμενου θα προσμετρούν τα τρία καλύτερα. 

Τη διοργάνωση του αγώνα έχει αναλάβει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορίνθου, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό για τον αριθμό των συμμετοχών, εκτός των νέων αναμενόμενων συμμετοχών με Kartcross  είναι το γεγονός ότι ο αγώνας θα αποτελέσει παράλληλα τον 3ο γύρο του TRC.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής άνοιξαν στη σελίδα της ΟΜΑΕ (www.e-omae.gr), με καταληκτική ημερομηνία τη 10η Σεπτεμβρίου.  

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο θεσμός για το 2018 θα... τρέχει με την premium βενζίνη EKO Racing 100 και με τα φτερά του Red Bull, ενώ τον υποστηρίζουν η Subaru Πλειάδες Motors και η USAG Greece. Χορηγός τεχνολογίας είναι η Garmin Greece, η Racecraft είναι χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4TΡΟΧΟΙ να έχουν αναλάβει το ρόλο των χορηγών επικοινωνίας, ενώ το συνδρομητικό κανάλι καλύπτει το θεσμό τηλεοπτικά!

EKO Racing Dirt Games: Επίσημη πρώτη!

Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, εντός του Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα ο πρώτος γύρος του EKO Racing Dirt Games 2018.

Η πρώτη συνάντηση του θεσμού βρήκε 43 αγωνιζόμενους να αγωνίζονται σε ζευγάρια στην παράλληλη χωμάτινη διαδρομή μήκους 2,6 χιλιομέτρων, στην οποία την 1η Ιουνίου θα αγωνιστούν και τα πληρώματα που θα εκκινήσουν στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2018.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες με χωμάτινες φόρμουλες, από νωρίς το πρωί ξεχώρισε ο Νίκος Αθηναίος, ο οποίος οδηγώντας «καθαρά» το Speedcar Xtrem των 750 κ.εκ. σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα τρία από τα τέσσερα περάσματα, επικρατώντας δίκαια με συνολικό χρόνο 6:07.175 . Πίσω του, στην κατηγορία των 750 κ.εκ. ακολούθησε ο Χαράλαμπος Γαζετάς με ίδιο μονοθέσιο και χρόνο 6:10.951, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μιχάλης Τακιδέλης, επίσης με Speedcar Xtrem και χρόνο 6:14.983. Στην αμέσως μικρότερη κατηγορία, αυτήν των 600 κ.εκ. τη νίκη πήρε ο Γιάννης Χεκιμιάν με Speedcar Xtrem, ο οποίος πέτυχε τους τρεις κορυφαίους χρόνους στα συνολικά τέσσερα περάσματα (6:10.916). Τον ακολούθησε ο Γιώργος Ζυμαρίδης με SR Kartcross (6:15.713), ο οποίος κέρδισε το πρώτο σκέλος, με τρίτο τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο με Speedcar Xtrem και συνολικό χρόνο 6:17.850.
Στην Open, με τις πρωτότυπες χωμάτινες φόρμουλες επικράτησε ο Μάνος Στεφανής με Speedcar 2 και συνολικό χρόνο 6:31.971 . Στο βάθρο τον ακολούθησαν οι Ελευθέριος Κραλής και Νικήτας Κολοβός, αμφότεροι με Maxxis Team Baraccuda.
Στον πρώτο γύρο του EKO Racing Dirt Games 2018 συμμετείχαν και αυτοκίνητα των κατηγοριών Ν, Α, και Ε και R, κάποια εκ των οποίων σε μια «πρόβα» για την υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Νικητής στην κατηγορία έως 1.600 κ.εκ. αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας με Citroen Saxo VTS (6:54.888), στη μεγαλύτερη, έως τα 2.000 κ.εκ., ο Θεόδωρος Βουτσάς με ένα VW Golf GTI (6:59.460), ενώ στην άνω των 2.000 κ.εκ. ο Κωνσταντίνος Σαμαράς με Mitsubishi Lancer EVO IX, ο οποίος κινήθηκε πολύ γρήγορα όπως αποτυπώνεται και από το συνολικό του χρόνο (6:20.169).
Ήταν ο πρώτος από τους πέντε αγώνες του ΕΚΟ Racing Dirt Games 2018, ο οποίος φιλοξενήθηκε στον Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο και που, πέρα από τον αναμενόμενα υψηλό ανταγωνισμό, χαρακτηρίστηκε -για ακόμα μια φορά- από το κατά γενική ομολογία ευχάριστο κλίμα μεταξύ όλων των αγωνιζομένων. Η επόμενη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 15-16 Σεπτεμβρίου, με «πεδίο βολής» αυτήν τη φορά την πίστα «Διαδρόμιο» στο Σπαθοβούνι.
Ο θεσμός για το 2018... τρέχει με την premium βενζίνη EKO Racing 100 και με τα φτερά του Red Bull, ενώ τον υποστηρίζουν η Subaru Greece Πλειάδες Motors και η USAG Greece. Χορηγός τεχνολογίας είναι η Garmin Greece, η Racecraft είναι χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4Troxoi να έχουν αναλάβει το ρόλο των χορηγών επικοινωνίας, ενώ το συνδρομητικό κανάλι καλύπτει το θεσμό τηλεοπτικά!

EKO RACING Dirt Games: Η ισχύς εν τη ενώσει!

Το Dirt Games, έπειτα από μόλις ένα χρόνο παρουσίας στο χώρο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, κατά τον οποίο έβαλε τις βάσεις για το μέλλον του, αποκτά ισχυρούς συνεργάτες και χορηγούς, οι οποίοι έρχονται να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Έτσι, για το 2018 ο θεσμός ενώνει τις δυνάμεις του με τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών την ΕΚΟ, η οποία μπαίνει δυναμικά σ' αυτήν την αναπτυσσόμενη κατηγορία, ως Χορηγός Ονομασίας με την EKO RACING την premium βενζίνη που αποδεδειγμένα πετυχαίνει έως και 4% μεγαλύτερη ισχύ και καλύτερη επιτάχυνση!
Την ίδια ώρα, το ΕΚΟ RACING Dirt Games 2018 θα… τρέχει με τα φτερά του Red Bull, ενώ δίπλα του παραμένουν η Subaru Πλειάδες Motors και η USAG που ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τους οργανωτές του θεσμού, όπως και η GARMIN, ως χορηγός τεχνολογίας, η RACECRAFT, ως χορηγός εξοπλισμού, με την COSMOTE TV και το περιοδικό 4ΤΡΟΧΟΙ στο έργο των χορηγών επικοινωνίας.
Το EKO RACING Dirt Games ξεκινάει στις 19-20 Μαΐου από τον Ιππόδρομο Αθηνώνστο Μαρκόπουλο. Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς θα διεξαχθεί στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο εσωτερικό του Ιπποδρόμου, και μάλιστα στην ίδια χάραξη όπου λίγες ημέρες αργότερα θα πραγματοποιηθεί η υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις! Η συνέχεια θα δοθεί σε δύο γνώριμες πίστες, στο Διαδρόμιο και στην πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στη Χαλκίδα, πριν ο θεσμός επιστρέψει για δεύτερη φορά στον Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο. Μία από τις βασικές φιλοσοφίες της ομάδας του EKO RACING Dirt Games είναι η εξέλιξη και η προώθηση νέων ιδεών. Ακριβώς για αυτόν το λόγο ο συγκεκριμένος αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rallycross RX! Αυτό εν προκειμένω σημαίνει ότι οι αγωνιστικές φόρμουλες και τα αυτοκίνητα θα εκκινούν ανά τετράδες, κάτι που θα δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η αυλαία του EKO RACING Dirt Games για το 2018 θα πέσει στη μικτή διαδρομή του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων, με την επιτυχία του εγχειρήματος τη χρονιά που πέρασε να αποτελεί οδηγό για φέτος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, εκτός από τις χωμάτινες φόρμουλες, το EKO RACING Dirt Games προκήρυξε φέτος Έπαθλο και για τις κατηγορίες των αυτοκινήτων, ενώ για την ανάδειξη του Κυπελλούχου προσμετρούν τα τέσσερα καλύτερα αποτελέσματα από τους συνολικά πέντε αγώνες.

Dirt Games Track Day: Προπόνηση!

Με απόλυτη επιτυχία και κάτω από ιδανικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Ιππόδρομο Αθηνών, το Dirt Games Trackday! Με τον πρώτο γύρο του θεσμού να είναι προγραμματισμένος για τις 20 Μαΐου, οι πρωταγωνιστές του θεσμού και όχι μόνο, είχαν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για μία καλή προπόνηση εν όψει της αυλαίας του θεσμού. Η ομάδα του Dirt Games, σε συνεργασία με την ΟΜΑΕ και τη λέσχη της Α.Λ.Α. Κορινθίας, φρόντισαν η διαδρομή των 1.100 μέτρων να είναι σε ιδανική κατάσταση, με στόχο οι συμμετέχοντες να απολαύσουν την οδήγηση με τις χωμάτινες φόρμουλες, αλλά και με αγωνιστικά αυτοκίνητα, στην ειδικά σχεδιασμένη πίστα στο εσωτερικό του Ιπποδρόμου Αθηνών.
Ο αριθμός των οδηγών που “ξεμούδιασαν” στο trackday μετά από ένα σημαντικό διάστημα εκτός δράσης, άγγιξε τους 35, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα μερικά σπουδαία ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τόσοι οι συμμετέχοντες, όσο και οι φίλοι των αγώνων που βρέθηκαν στον Ιππόδρομο Αθηνών, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις που προσφέρουν υψηλού επιπέδου παροχές, συνδυάζοντας παράλληλα και εξαιρετική παρακολούθηση. Μπορεί να πρόκειται για ένα trackday και μία φιλικά αναμέτρηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι οδηγοί δεν πίεσαν στο όριο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι επιδόσεις των περισσοτέρων ήταν εξαιρετικές, με τις διαφορές να είναι πολύ μικρές στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα, η διαδικασία εξελίχθηκε ιδανικά και χωρίς καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξει και τρίτη σειρά περασμάτων για όσους επιθυμούσαν. Σημειώστε, ότι κάθε οδηγός πραγματοποιούσε πέντε συνεχόμενους γύρους πριν επιστρέψει στα πιτ.
Κάπως έτσι, τον απόλυτο χρόνο της ημέρας κατάφερε να σημειώσει ο περσινός Πρωταθλητής και μετρ του είδους, Γιώργος Ζυμαρίδης με το SR Kartcross των 600 κ.εκ. Λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο πίσω του ακολούθησε ο Γιάννης Χεκιμιάν με το Speedcar Xtreme ίδιου κυβισμού, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε μία ανάσα πίσω του ο Χαράλαμπος Γαζετάς επίσης με Speedcar Xtreme, αλλά 750 κ.εκ., όντας και ο ταχύτερος στην συγκεκριμένη κατηγορία. Την πρώτη τριάδα στις επιμέρους κατηγορίες συμπλήρωσαν οι “Filon” με Semog Trophy (600 κ.εκ.) και Νίκος Αθηναίος με Speedcar Xtreme (750 κ.εκ.).
Τον κορυφαίο χρόνο ανάμεσα στα αυτοκίνητα, τα οποία από φέτος θα έχουν το δικό τους έπαθλο στο Dirt Games Challenge, σημείωσε ο νεαρός Παναγιώτης Ρουστέμης με το Mitsubishi Lancer EVO X. Αναλυτικά αποτελέσματα και όλους τους χρόνους, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα sportstiming.gr
Το ραντεβού έχει ήδη ανανεωθεί για τις 20 Μαΐου και πάλι στον Ιππόδρομο Αθηνών, όπου και θα ανοίξει η αυλαία του θεσμού για το 2018! Μείνετε συντονισμένοι!

Dirt Games Track Day

Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία θα έχουν οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, να γνωρίσουν την πίστα που έχει διαμορφωθεί στον εσωτερικό χώρο του στίβου του Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο.
Οι εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου θα ανοίξουν τις πόρτες του για να υποδεχθούν αγωνιστικά αυτοκίνητα και Κartcross όλων των κατηγοριών για πρώτη φορά μετά την Υπερειδική του Ράλλυ Ακρόπολις 2007.
Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Ο.Μ.Α.Ε. σε συνδιοργάνωση με την Α.Λ.Α. Κορινθίας και την συνεργασία της ομάδας των Dirt Games.
Το Track Day θα χωριστεί σε δυο σκέλη των 5 γύρων για κάθε συμμετέχοντα, ανάμεσα στα οποία θα υπάρχει ένα διαλείμμα μιας ώρας για επιδιόρθωση της διαδρομής. Το μέγιστο μήκος της διαδρομής με την χρήση του joker lap ειναι 1100μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα οχήματα που έχουν εν ισχύ Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας της ΟΜΑE και αγωνιζόμενοι με αγωνιστική άδεια 2018. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής και με ημερήσιο αγωνιστικό δελτίο Τύπου Γ. Τα μέτρα ασφαλείας των αγωνιστικων αυτοκινήτων θα είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους αντίστοιχους τεχνικούς κανονισμούς των Ομάδων/Κατηγοριών. Όλοι οι οδηγοί, πρέπει, να φέρουν σε όλη τη διάρκεια του track day τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας.
Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Δ.Δ.Α της Ο.Μ.Α.Ε. (https://www.e-omae-epa.gr/default.aspx) το αργότερο έως την Παρασκευή 20/4/2018.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 100 Ευρώ, εκ των οποίων τα 30 Ευρώ πρέπει να πληρωθούν απευθείας στην Ο.Μ.Α.Ε. μέσω του Σ.Δ.Δ.Α. και τα υπόλοιπα 70 Ευρώ θα πληρωθούν στην Α.Λ.Α. Κορινθίας
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: info@dirtgames.gr και στα τηλέφωνα 6944596655 Κωνσταντίνος Σταύρου και 6942407600 Παύλος Αθανασούλας

DIRT GAMES 2018: Με τους καλύτερους οιωνούς!

Το Dirt Games έκλεισε στον Ιππόδρομο Αθηνών, στο Μαρκόπουλο με ιδανικό τρόπο το κεφάλαιο του 2017, αφού μετά από την απονομή και βράβευση των κορυφαίων της χρονιάς που πέρασε, ακολούθησε μία σειρά ανακοινώσεων που χαροποίησαν τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και όχι μόνο, θέτοντας παράλληλα τον πήχη ακόμα ψηλότερα για τη νέα χρονιά.


Το Dirt Games γύρισε νέα σελίδα στην σύντομη αλλά συναρπαστική ιστορία του, βραβεύοντας όσους πρωταγωνίστησαν το 2017 και μοιράζοντας αισιόδοξα μηνύματα για αυτή που ξεκινάει σε μερικές εβδομάδες. Στην εκδήλωση την τιμητική τους είχαν οι πρωταγωνιστές της χρονιάς που πέρασε, αλλά και όσοι στήριξαν το θεσμό στα πρώτα του βρεφικά βήματα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, κ. Δημήτρης Μιχελακάκης απηύθυνε χαιρετισμό, εκφράζοντας την πίστη του τόσο στο Dirt Games, όσο και στην επιτυχία του εγχειρήματος που θα είναι σαφώς αναβαθμισμένο τη νέα χρονιά. Αφού τιμήθηκαν χορηγοί, λέσχες και όλοι όσοι βοήθησαν και στήριξαν το Dirt Games το 2017, ακολούθησε η βράβευση των μεγάλων πρωταγωνιστών με τους νικητές των τριών κατηγοριών να κερδίζουν το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.


Όμως, με το τέλος των απονομών ακολούθησε μία σειρά ιδιαίτερα σημαντικών ανακοινώσεων σχετικά με τη νέα χρονιά που ξεκινάει σε μερικές εβδομάδες. Η σπουδαιότερη αυτών; Η τέλεση αγώνα με κανονισμούς αγώνων Rallycross! Κάτι που σημαίνει άμεση αντιπαράθεση των αγωνιστικών κατασκευών στο χώμα, την οποία θα δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας και θα πραγματοποιηθεί στον 4ο γύρο του θεσμού που θα λάβει χώρα στον Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλου. Στον ίδιο χώρο θα ανοίξει και η αυλαία του Dirt Games για το 2018, ενώ στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται τρεις ακόμα αγώνες, σε Διαδρόμιο, Χαλκίδα και το Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναβάθμιση του θεσμού από την ΟΜΑΕ, αφού το 2018 η κατηγορία των 600 κ.εκ. θα αποτελέσει Κύπελλο, την ώρα που αυτές των 750 κ.εκ. και Open θα διατηρηθούν ως Έπαθλα. Παράλληλα, για πρώτη φορά το Dirt Games προκήρυξε Έπαθλο τόσο για όλες τις κατηγορίες των αυτοκινήτων, όσο και για τα Ιστορικά! Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα χρονιά, αλλά και φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας στο facebook (https://www.facebook.com/dirtgamesteam/), ενώ πολύ σύντομα θα είναι στη διάθεση σας και η νέα ηλεκτρονική μας σελίδα στο διαδίκτυο.


Τέλος, κλείνοντας την σεμνή τελετή οι οργανωτές του Dirt Games άφησαν να εννοηθεί ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον του θεσμού. Το πρώτο πειραματικό στάδιο ξεπεράστηκε το 2017 και το Dirt Games έχοντας περάσει πλέον στο στάδιο της ενηλικίωσης, ετοιμάζεται για μία νέα συναρπαστική χρονιά, προσφέροντας πέντε μοναδικές παραστάσεις. Με δεδομένη τη μεγαλύτερη εμπειρία και το αυξημένο ενδιαφέρον των αγωνιζόμενων, είναι σίγουρο πως το καλό θα γίνει ακόμα καλύτερο!